UREKA เผยกิจการร่วมค้าฯลงนามผูกพัน 2 สัญญากับกปภ.

UREKA เผยกิจการร่วมค้าฯลงนามผูกพัน 2 สัญญากับกปภ. มูลค่าโครงการรวม 1.04 พันลบ.

บมจ.ยูเรกา ดีไซน์ (UREKA) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (25 มิ.ย.) รับทราบการเข้าลงนามผูกพันสัญญาระหว่างบริษัท กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย กับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จำนวน 2 สัญญา มูลค่าโครงการรวม 1.04 พันล้านบาท

สัญญาดังกล่าว ประกอบด้วย สัญญาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มูลค่าโครงการ 521.22 ล้านบาท และสัญญาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพานทอง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม มูลค่าโครงการ 520.34 ล้านบาท โดยทั้ง 2 โครงการดังกล่าวมีระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่เริ่มส่งมอบน้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาค

นอกจากนี้คณะกรรมการ ยังอนุมัติและให้สัตยาบันการทำรายการซื้อที่ดิน จำนวน 3 แปลง คิดเป็นพื้นที่ 27 ไร่ 2 งาน 30 ตารางวา ในจ.ชลบุรี เป็นเงินจำนวน 46.44 ล้านบาท ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 สำหรับโครงการผลิตน้ำประปา พร้อมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายบริหารไปศึกษาข้อมูลหากต้องการซื้อที่ดินส่วนที่เหลือในโครงการทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจขายน้ำประปาให้การประปาส่วนภูมิภาค และนำมาให้ทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในวาระต่อไป

แทงบอล

ใส่ความเห็น