MBKET ชง ผถห.ต่ออายุโครงการออกหุ้นกู้ 1 หมื่นล้านบาท

MBKET ชง ผถห.ต่ออายุโครงการออกหุ้นกู้ 1 หมื่นลบ.พร้อมแผนออกหุ้นกู้อนุพันธ์-DW

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) (MBKET) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้ (22 มิ.ย.) อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 14 ส.ค.63 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ พิจารณาอนุมัติการต่ออายุโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า (ณ ขณะใดขณะหนึ่ง) อายุไม่เกิน 3 ปี

รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Notes) มูลค่ารวมไม่เกิน 4,200 ล้านบาท อายุไม่เกิน 3 ปี โดยหลักทรัพย์อ้างอิง หรือดัชนีอ้างอิง อาจเป็น SET50 Index, SET100 Index, SET Index หรือ หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักทรัพย์รายตัว กลุ่มของหลักทรัพย์ หรือดัชนีหลักทรัพย์อื่น

และพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ที่ออกโดยบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 4,200 ล้านบาท และรับทราบความเสี่ยงและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อายุไม่เกิน 2 ปี โดยหลักทรัพย์ ดัชนีหลักทรัพย์ (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ดัชนี SET50) และสินค้าอ้างอิงอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งการเสนอขายได้ทั้งเสนอขายทั่วไป (PO) และ/หรือเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (PP) และ/หรือ Direct Listing

แทงบอล

ใส่ความเห็น